Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Noi praguri valorice pentru contractele de achizitii publice

6 iulie 2010


6 Iulie 2010
Ioana Vlad
Fii primul care comenteaza!

Valoarea contractelor de achizitii publice va fi de cel putin 4.845.000 euro, in cazul contractelor de lucrari si de cel putin 193.000 de euro in cazul contractelor de servicii, potrivit unui nou act normativ. De asemenea, ofertantii trebuie sa ofere garantii de pana la 2% din valoarea contractului, iar contractele aditionale de achizitii publice nu vor mai putea depasi 20% din valoarea contractelor initiale.


Ordonanta de Urgenta nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 453, din 2 iulie 2010.


Una dintre principalele modificari aduse de actul normativ se refera la reducerea valorii contractelor de lucrari atribuite de operatorii economici fara calitate de autoritate contractanta. Potrivit OUG nr. 34/2006, valoarea acestora trebuia sa fie de minim 5.000.000. Potrivit noii OUG, „valoarea estimata a respectivului contract este mai mare decat echivalentul in lei va fi de 4.845.000 euro”.

Totodata, se prevede ca valoarea estimata a contractelor/acordurilor-cadru de lucrari, care urmeaza sa fie atribuite/incheiate in urmatoarele 12 luni, sa fie cel putin egala cu echivalentul in lei a 4.845.000 euro.

De asemenea, si in cazul contractelor de servicii, valoarea estimata va fi redusa, de la 200.000 de euro la 193.000 de euro.

In ambele situatii, insa, se mentine obligatia finanatarii/subventionarii acestor contracte in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta.

Totodata, in cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuala cumulata, fara TVA, estimata ca fiind mai mare decat echivalentul in lei a 15.000 euro, fata de 20.000 de euro cat era pana in prezent, autoritatea contractanta are obligatia de a publica un anunt de participare si un anunt de atribuire, in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet.

Garantiile de participare

OUG nr. 76/2010 reglementeaza, totodata, garantia de participare a operatorilor economici. Potrivit actului normativ, aceasta se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului.

Astfel, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor constituirea garantiei, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului. Documentatia de atribuire trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) cuantumul garantiei de participare, mentionat si in anuntul/invitatia de participare, in suma fixa de pana la 2% din valoarea estimata a contractului, dar nu mai putin decat sumele prevazute in cazul in care contestatia este respinsa.
b) perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei.

In acelasi timp, este prevazuta interdictia ofertantului de a depune doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza, precum si de a depune oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.

Cu toate acestea, intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. In acest sens, operatorul economic are obligatia de a include in oferta sa lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.

Elementele unei invitatii de participare

Conform OUG nr. 76/2010, invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) referinte privind anuntul de participare publicat;
b) data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor;
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;
e) adresa, data si ora deschiderii ofertelor;
f) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.

In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a include si in invitatia de participare informatii privind modul de accesare a documentatiei respective.

Contractele aditionale nu mai pot depasi 20% din valoarea initiala

Actul normativ interzice, in acelasi timp, autoritatii contractante dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. In cazuri de forta majora sau in cazuri temeinic motivate, autoritatea contractanta are dreptul de a emite un ordin de incepere a serviciilor/lucrarilor, concomitent cu initierea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.

Insa, atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
— atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
— lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
— valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari si/sau servicii suplimentare ori aditionale nu depaseste 20% din valoarea contractului initial. Insa, in cazuri temeinic motivate ordonatorul principal de credite poate aproba majorarea procentului pana la limita maxima de 50% din valoarea contractului initial pe baza unei note justificative in care vor fi precizate motivele care au condus la depasirea procentului de 20% si care este parte a dosarului achizitiei publice.

Totodata, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro, ca si pana acum;
b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro, fata de 100.000 de euro cat se prevedea pana acum;
c) pentru contractul de lucrari: 1.000.000 euro, fata de 750.000 de euro cat se prevedea pana acum.

Acest act normativ prevede, in acelasi timp, dreptul autoritatii contractante de a anula procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru sau de a continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila, in cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul/invitatia de participare.

Contestarea contractelor de achizitii publice

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor va examina din punctul de vedere al legalitatii si temeiniciei actul atacat si va putea pronunta o decizie prin care il anuleaza in parte sau in tot, obligand autoritatea contractanta sa emita un act sau sa dispuna orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire.

In cazul in care Consiliul dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare din anuntul/invitatia de participare, din documentatia de atribuire ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.

Potrivit noilor prevederi, in situatia in care Consiliul apreciaza ca, in afara de actele contestate in cadrul procedurii de atribuire, exista si alte acte care incalca prevederile prezentei ordonante de urgenta, la care nu s-a facut referire in contestatie, atunci acesta va sesiza atat Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cat si Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, transmitandu-le toate datele/documentele relevante in sustinerea sesizarii.

Totoda, in cazul in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului, urmatoarele sume:
a) intre 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv — 1% din aceasta valoare;
b) intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv — 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;
c) intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv — 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;
d) intre 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv — 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei;
e) intre 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv — 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei;
f) peste 4.200.000.001 lei — 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 4.200.000.001 lei.
Fii primul care comenteaza!
sursa :http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one