Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Ordinul CNVM nr. 13/2010 - aprobarea Instructiunii nr. 1/2010 - modificarea si completarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

19 Martie 2010
Avocatnet.ro
Fisiere atasate:
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2010 privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2010 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 173 din 17 martie 2010.

In conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, in sedinta din data de 10 martie 2010, emiterea urmatorului ordin:

Art. 1. — Se aproba Instructiunea nr. 1/2010 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. — Instructiunea mentionata la art. 1 se publica impreuna cu prezentul ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache
Bucuresti, 10 martie 2010.
Nr. 13.

ANEXA
Instructiunea Nr. 1/2010 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Articol unic. — Instructiunea nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. — Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate si de reglementarile contabile aplicabile, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna un exemplar al situatiilor financiare anuale la C.N.V.M.”
2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Situatiile financiare anuale se vor intocmi avandu-se in vedere formatele prevazute de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Situatiile financiare anuale vor fi insotite de formularele «Date informative» (cod 30) si «Situatia activelor imobilizate» (cod 40), intocmite conform formularisticii obtinute prin folosirea programului de asistenta conform prevederilor art. 8 alin. (1).”
3. La articolul 4 alineatul (3), paragraful 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„In cadrul acelorasi randuri se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la randul 30 din formularul «Date informative» (cod 30).”
4. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. vor completa codul privind activitatea desfasurata, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala — CAEN, aplicabila de la 1 ianuarie 2008, aprobata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala — CAEN.”
5. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. — (1) Situatiile financiare anuale ale entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. se depun la sediul C.N.V.M., astfel:
— pentru fondul de compensare a investitorilor si organismele de plasament colectiv, cu exceptia societatilor de investitii financiare, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
— pentru societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, societatile de investitii financiare, traderi, consultanti de investitii, operatori de piata, depozitarul central, case de compensare si contraparti centrale, in termen de maximum 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.”
6. La articolul 8, alineatele (1), (2), (4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta, care este pus la dispozitia entitatilor, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro
(2) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. pot depune situatiile financiare anuale la registratura C.N.V.M. sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.
.................................................................................................
(4) Pentru organismele de plasament colectiv aflate in administrare, situatiile financiare anuale vor fi intocmite si depuse la C.N.V.M. de catre societatea de administrare a investitiilor, distinct de propriile situatii financiare anuale.
(5) Pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, situatiile financiare anuale vor fi intocmite si depuse numai la C.N.V.M. de catre societatile de administrare a investitiilor, distinct de propriile situatii financiare anuale. Ministerul Finantelor Publice nu va elabora program de asistenta pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv.
(6) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. vor depune la sediul C.N.V.M., pe suport magnetic, fisierele de date aferente situatiilor financiare anuale insotite de situatiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenta conform alin. (1), semnate si stampilate potrivit legii.”
7. In anexa nr. 2, formularul „Bilant” (cod 10) pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv se modifica si se inlocuieste conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta instructiune.
8. In anexa nr. 2, formularul „Situatia modificarilor capitalului propriu” pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv se modifica si se inlocuieste conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta instructiune.
9. In anexele nr. 1 si 2, formularul „Date informative” (cod 30) se modifica si se inlocuieste conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta instructiune.
10. In anexa nr. 4, corelatiile cu privire la formularul „Bilant” (cod 10) pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„BILANT (cod 10) — pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv
Rd. 06 = rd. 01 la 05 (col. 1 si 2)
Rd. 11 = rd. 07 la 10 (col. 1 si 2)
Rd. 18 = rd. 12 la 17 (col. 1 si 2)
Rd. 19 = rd. 06 + 11 + 18 (col. 1 si 2)
Rd. 23 = rd. 20 la 22 (col. 1 si 2)
Rd. 29 = rd. 24 la 28 (col. 1 si 2)
Rd. 32 = rd. 30 la 31 (col. 1 si 2)
Rd. 34 = rd. 23 + 29 + 32 + 33 (col. 1 si 2)
Rd. 44 = rd. 36 la 43 (col. 1 si 2)
Rd. 45 = rd. 34 + 35 – 44 – 60.2 (col. 1 si 2)
Rd. 46 = rd. 19 + 45 – 60.1 (col. 1 si 2)
Rd. 55 = rd. 47 la 54 (col. 1 si 2)
Rd. 59 = rd. 56 + 57 + 58 (col. 1 si 2)
Rd. 60 = rd. 60.1 + 60.2 (col. 1 si 2)
Rd. 61 = rd. 62 la 63 (col. 1 si 2)
Rd. 67 = rd. 68 – 69+70+71+72+73+74 – 75 (col. 1 si 2)
Rd. 81 = rd. 61+64+65 – 66+67+76 – 77+78 – 79 – 80 (col. 1 si 2)”

11. In anexa nr. 4, corelatiile cu privire la formularul „Date informative” (cod 30) vor fi completate cu urmatoarele corelatii, dupa cum urmeaza:
„Rd. 31 = rd. 32 la 34 (col. 1 si 2)
Rd. 36 = rd. 37 la 41 (col. 1 si 2)
Rd. 35 = rd. 36 + 42 (col. 1 si 2)
Rd. 42 = rd. 43 + 44 (col. 1 si 2)
Rd. 50 = rd. 51 la 55 (col. 1 si 2)
Rd. 57 = rd. 58 + 59 (col. 1 si 2)
Rd. 60 = rd. 61 + 62 (col. 1 si 2)
Rd. 63 = rd. 64 + 65 (col. 1 si 2)
Rd. 66 = rd. 67 + 70+73+76+79 +82 + 83 + 86 la 90 (col. 1 si 2)
Rd. 67 = rd. 68 + 69 (col. 1 si 2)
Rd. 70 = rd. 71 + 72 (col. 1 si 2)
Rd. 73 = rd. 74 + 75 (col. 1 si 2)
Rd. 76 = rd. 77 + 78 (col. 1 si 2)
Rd. 79 = rd. 80 + 81 (col. 1 si 2)
Rd. 83 = rd. 84 + 85 (col. 1 si 2)
Rd. 91 = rd. 92 la 94 (col. 1 si 2)”

____
Nota Avocatnet.ro:
-Va prezentam anexele in fisier atasat (format "jpg")
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one