Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Rambursarea TVA-ului se va face dupa o noua procedura

Rambursarea TVA-ului se va face dupa o noua procedura
1 Martie 2010
Anca Dumitrescu
Agentia Nationala de Administrare Fiscala a aprobat, prin Ordinul nr. 263/2010 o noua procedura pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare. Procedura se aplica incepand cu deconturile aferente lunii februarie 2010.

Potrivit procedurii, deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal, la organul fiscal competent, prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, precum si prin sistemul electronic national, la termenele prevazute de Codul fiscal

Termenul legal de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare care prezinta erori se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data depunerii deconturilor de TVA si data corectarii acestora.

Deconturile de TVA se prelucreaza si se analizeaza in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal. Deconturile depuse la alte termene de declarare decat cele inscrise in vectorul fiscal nu se prelucreaza si se restituie persoanelor impozabile.

Fluxul de prelucrare a deconturilor de TVA
Dupa primirea si procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupeaza pe urmatoarele categorii:
a) deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plata);
b) deconturi cu sume negative, astfel:
b1) deconturi cu sume negative cu optiune de rambursare;
b2) deconturi cu sume negative fara optiune de rambursare (sume ce se reporteaza in decontul perioadei urmatoare).

Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul „Evidenta pe platitori”, pe baza „Registrului jurnal obligatii declarate la bugetul de stat” si a „Notei de predare-primire”, prevazute de reglementarile privind organizarea evidentei pe platitori.

Deconturile cu sume pozitive, precum si cele cu sume negative fara optiune de rambursare se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Sumele negative din deconturile cu sume negative cu optiune de rambursare se transfera din evidenta pe platitor intr-o evidenta separata si se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul de analiza a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, in vederea efectuarii analizei de risc.

Se supun procedurii de solutionare numai deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse in cadrul termenului legal de depunere.

Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, dupa expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativa in decontul perioadei fiscale urmatoare.

Solicitarile de rambursare se solutioneaza, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data depunerii decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare.


Solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

Compartimentul de analiza de risc va analiza solicitarile de rambursare in vederea solutionarii. Procedura are ca scop final incadrarea fiecarei persoane impozabile intr-o categorie de risc fiscal, in functie de comportamentul sau fiscal, precum si in functie de riscul pe care aceasta il prezinta pentru administratia fiscala.

Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se solutioneaza in functie de gradul de risc fiscal pe care il prezinta fiecare persoana impozabila, astfel:
a) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic — prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;
b) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu — cu analiza documentara;
c) in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare — cu inspectie fiscala anticipata.

Deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc fiscal mic

Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, in mod automat, cu risc fiscal mic.

In cazul deconturilor care prezinta un risc fiscal mic, sistemul genereaza in mod automat proiectul Deciziei de rambursare a TVA.

Proiectul deciziei se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.

Deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc fiscal mediu

Daca decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se incadreaza in categoria de risc fiscal mediu, organul fiscal procedeaza la efectuarea analizei documentare.

Pentru efectuarea analizei documentare organul fiscal va comunica in scris persoanei impozabile documentele care trebuie prezentate, data, ora si locul intalnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupa de analiza. Neprezentarea in termenul stabilit de organul fiscal a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage incadrarea in gradul de risc fiscal mare si solutionarea cu inspectie fiscala anticipata.

Termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii pentru prezentarea documentelor si data prezentarii documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

In cazuri temeinic justificate persoana impozabila poate solicita organului fiscal amanarea termenului de prezentare a documentelor.

In cazul aprobarii amanarii, termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii pentru prezentarea documentelor si data prezentarii documentelor solicitate pentru efectuarea analizei, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

In urma efectuarii analizei documentare deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care au putut fi justificate sumele solicitate la rambursare se aproba si se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA.

Daca sumele solicitate la rambursare nu au putut fi justificate cu ocazia analizei documentare, decontul respective se incadreaza la gradul de risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.

Deconturi cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare cu risc fiscal mare

Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atributii de inspectie fiscala.

Dupa efectuarea inspectiei fiscale, compartimentul cu atributii in acest domeniu intocmeste raportul de inspectie fiscala.

In cazul in care TVA deductibila sau colectata se modifica fata de sumele inscrise in decontul de TVA, se intocmeste Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, care are si rol de Decizie de rambursare a TVA.

In cazul in care cu ocazia inspectiei fiscale nu sunt stabilite diferente fata de suma solicitata la rambursare, se intocmeste Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de catre compartimentul de specialitate.

Deciziile de rambursare a TVA emise in cazul riscului fiscal mic si mediu sunt decizii sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedura fiscala.

Analiza documentara

Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicita persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care sa justifice diferenta in plus de suma solicitata la rambursare.

Pentru efectuarea analizei documentare compartimentul de specialitate solicita persoanei impozabile sa prezinte:
— jurnalele de vanzari si de cumparari;
— balantele de verificare;
— contracte comerciale, facturi si documente vamale care sa ateste exportul efectuat;
— documente care sa ateste efectuarea unei investitii, precum si alte documente din care sa rezulte suma solicitata la rambursare;
— orice alte documente pe care organul fiscal le consider necesare pentru justificarea rambursarii.

Documentele vor fi prezentate in original si in copie si trebuie sa se refere la perioada din care provine suma negativa de taxa pe valoarea adaugata. Persoana impozabila poate depune orice alte documente pe care le considera relevante pentru solutionarea cererii sale, chiar daca acestea nu au fost cuprinse in instiintarea transmisa.

Fluxul operatiunilor in cazul deconturilor cu sume negative de TVA solutionate cu inspectie fiscala anticipata

Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare care au fost incadrate in categoria de risc mare se transmit, zilnic, impreuna cu documentatia aferenta, compartimentului cu atributii de inspectie fiscala in vederea efectuarii verificarii.

Dupa finalizarea controlului fiscal, compartimentul cu atributii in domeniul inspectiei fiscale va intocmi Raportul de inspectie fiscala.

Daca in urma inspectiei fiscale se stabilesc diferente care afecteaza suma solicitata la rambursare, compartimentul cu atributii in domeniul inspectiei fiscale emite Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, care are si rol de Decizie de rambursare a TVA, pe care o comunica persoanei impozabile.

Daca in urma inspectiei fiscale nu se stabilesc diferente fata de suma solicitata la rambursare, se intocmeste Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, pe baza careia compartimentul de specialitate emite proiectul Deciziei de rambursare.

In maximum 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA, compartimentul cu atributii de inspectie fiscala transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitarii, impreuna cu Raportul de inspectie fiscala, precum si, dupa caz, Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala sau Decizia privind nemodificarea bazei de impunere.

Prelungirea termenului de solutionare se realizeaza pentru intreaga suma solicitata la rambursare si nu poate opera pentru sume partiale.

Daca in urma inspectiei fiscale nu au fost stabilite diferente fata de suma solicitata la rambursare, cel mai tarziu in ziua urmatoare primirii dosarului solicitarii compartimentul de specialitate intocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA, in doua exemplare. Decizia va fi semnata de seful compartimentului si aprobata de conducatorul unitatii fiscale.


Dispozitii speciale privind solutionarea solicitarilor de rambursare

Pentru contribuabilii mari si mijlocii, precum si pentru persoanele impozabile care desfasoara activitati de export si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata, denumite in continuare exportatori, rambursarea se acorda cu inspectie fiscala ulterioara, cu exceptia cazurilor care prezinta risc fiscal mare, cand rambursarea se acorda in urma inspectiei fiscale anticipate.

Primul decont cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depus, dupa inregistrarea investitiei, potrivit legii, de catre persoanele impozabile care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investitiilor, aprobata prin Legea nr. 78/2009, va fi supus inspectiei fiscale, rambursarea fiind acordata cu inspectie fiscal anticipata.

Solicitarile ulterioare depuse de aceasta categorie de persoane impozabile pe durata derularii investitiei vor fi solutionate cu inspectie fiscala ulterioara.

Compartimentele cu atributii de inspectie fiscala vor verifica semestrial, la sediul persoanei impozabile, rambursarile acordate.

Solutionarea solicitarilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata

Sumele negative de TVA mai mici de 5.000 lei cuprinse in deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicita anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anuleaza din oficiu codul de inregistrare in scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, numai in urma efectuarii inspectiei fiscale

Deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile declarate inactive fiscal pe parcursul procedurii de solutionare.

Daca in cursul solutionarii decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare persoana impozabila este declarata inactiva fiscal, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, procedura se incheie, iar sumele negative cuprinse in respectivul decont se pot cuprinde in primul decont de TVA care va fi depus dupa reactivarea contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Compartimentul investit cu solutionarea decontului la momentul declararii inactivitatii fiscale intocmeste un referat prin care propune incheierea procedurii. Referatul se aproba de conducatorul unitatii fiscale si se transmite compartimentului de specialitate.

Compartimentul de specialitate emite o decizie prin care comunica persoanei impozabile incheierea procedurii de solutionare a decontului aflat in curs de solutionare la data declararii inactivitatii fiscale. Decizia se comunica de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.

Dupa comunicarea deciziei, organul fiscal transfer sumele negative, aferente decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare a carui procedura de solutionare s-a incheiat, din evidenta separata in evidenta pe platitori.
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one