Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Liberalul Marius Postelnicescu a aruncat milioane de lei pe apa... såmbetei

25 martie 2010

Scris de Oana Voinea
Curtea de Conturi ne dezvăluie pe ce s-au tocat în 2008 banii României

Lucrări de milioane de lei care nu au fost înregistrate în patrimoniul statului, salarii şi angajări nelegale, afaceri cu pietriş şi balast, plăţi ilegale, deducerea nejustificată a TVA sau terenuri evaluate la 1 leu! - sunt cåteva dintre neregulile constatate de Curtea de Conturi la Administraţia Naţională „Apele Romåne“ (ANAR) sub şefia liberalului Marius Postelnicescu.
În urma verificării efectuate, inspectorii Curţii au găsit numeroase nereguli atåt la Administraţia Naţională „Apele Romåne“, cåt şi la direcţiile de ape din subordine.
Raportul Curţii arată că lucrările de regularizare împotriva inundaţiilor în valoare totală de 190.401.000 lei nu au fost înregistarate în patrimoniul public al statului.
De asemenea, nu au fost nerespectate prevederile legale privind evaluarea terenurilor aflate în proprietatea publică a statului şi care, în prezent, sunt înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în unităţi naturale sau natural-convenţionale, sau care au valoarea de înregistrare de 1 leu. Raportul arată că 17 baraje din categoriile A şi B nu sunt autorizate din punct de vedere al funcţionării în siguranţă şi că nu au fost încasate penalităţi specifice gospodăririi apelor, aplicate atåt pentru depăşirea cantităţilor de apă utilizată, cåt şi a concentraţiilor de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă.
O altă problemă a fost înregistrarea în contabilitate, în mod diferit, de către direcţiile de ape teritoriale din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Romåne“ a penalităţilor calculate ca urmare a depăşirii poluării admisibile, neexistånd o monografie contabilă pentru o înregistrare unitară. Totodată, nu au fost respectate reglementările privind aprobarea, depunerea şi structura situaţiilor financiare, prin neîntocmirea şi neprezentarea anexelor la Situaţiile financiare la 31.12.2007 şi la 31.12.2008, respectiv a politicilor contabile şi a notelor explicative.

Nisip şi pietriş extrase ilegal

Inspectorii au constatat funcţionarea, în anul 2007, fără a avea autorizaţii de mediu, a unui număr de 832 de balastiere care au extras cantitatea totală de 10.911.000 m3 de nisip şi pietriş din albiile cursurilor de apă, iar în anul 2008, a unui număr de 946 de balastiere care au extras cantitatea totală de 12.016.000 m3 de nisip şi pietriş din albiile cursurilor de apă. Raportul arată neconcordanţe între cantităţile de nisipuri şi pietrişuri raportate Administraţiei Naţionale „Apele Romåne“ de către unii agenţi economici deţinători de balastiere şi cele raportate Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. Astfel, cantităţile de nisipuri şi pietrişuri raportate Administraţiei Naţionale „Apele Romåne“ de către unii agenţi economici au fost mai mici cu 9.865.000 m3, în valoare de 38.581.000 lei, din care, în anul 2007, cu cantitatea de 4.512.000 m3, în sumă de 17.275.000 lei, iar în anul 2008, cu cantitatea de 5.353.000 m3, în sumă de 21.306.000 lei. Tot în cazul exploatării de agregate minerale (nisip şi pietriş), inspectorii au constatat abateri şi în cazul direcţiilor de ape teritoriale din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Romåne“ - exploatarea de cantităţi de agregate minerale (nisip şi pietriş) mai mari decåt cele menţionate în contracte, exploatări în afara termenului de valabilitate a autorizaţiei de gospodărire a apelor sau fără autorizaţie. Curtea a constatat şi nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege a unor venituri bugetare.
Astfel, la Direcţia Apelor Argeş Vedea veniturile au fost diminuate nejustificat cu suma de 220.000 lei prin majorarea plăţilor cu prestaţiile efectuate de agenţi economici, deoarece în procesele-verbale încheiate între părţi au fost cuprinse cantităţi de materiale mai mari decåt cele reale.
Direcţia Apelor Mureş nu a virat la bugetul de stat cota de 100%, respectiv cota de 50% din veniturile realizate din închirierea bunurilor aparţinånd domeniului public al statului aflat în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romåne“, aspect ce a generat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 66.000 lei. La Direcţia Apelor Siret Bacău nu au fost virate la termen alocaţiile bugetare în cuantum de 1.568.000 lei rămase disponibile la finele anului 2007, pentru care au fost calculate majorări de întårziere în sumă de 15.680 lei.

Indemnizaţii şi plăţi ilegale

Raportul arată că nu au fost respectate nici reglementările legale privind efectuarea cheltuielilor. Astfel, la Direcţia de Ape Buzău - Ialomiţa a fost acordarea nelegal de indemnizaţii de şedinţă lunară membrilor comitetului de direcţie în sumă de 92.000 lei, la care se adaugă contribuţiile angajatorului de 19.300 lei.
La Direcţia Apelor Banat s-a constatat angajarea nelegală, prin contractele de achiziţii publice încheiate de către Direcţia de ape, a unor valori mai mari decåt valorile estimate pentru realizarea obiectului acestor contracte, fapt ce a condus la lichidarea, ordonanţarea şi plata necuvenită a sumei de 116.000 lei din contul de alocaţii bugetare pentru investiţii acordate de la bugetul de stat în anii 2007 şi 2008, ca urmare a nerespectării condiţiilor de legalitate şi regularitate, şi la prejudicierea fondurilor publice din care aceste sume au fost acordate. Curtea a constatat şi efectuarea unor cheltuieli nelegale în sumă de 301.000 lei, prin acceptarea la plată a unor facturi care conţineau cantităţi de lucrări de construcţii mai mari decåt cele real executate (majorări de întårziere calculate în sumă de 22.000 lei) şi 192.000 lei, contravaloarea cheltuielilor nelegale cu bunuri şi servicii (Direcţia Apelor Argeş Vedea). De asemenea, au fost făcute plăţi ilegale în sumă de 266.550 lei, din care din fonduri alocate pentru investiţii de la bugetul statului 234.290 lei şi din venituri proprii 32.250 lei (Direcţia Apelor Mureş).
La Direcţia Apelor Jiu Craiova au fost făcute plăţi nelegale în sumă de 89.000 lei, prin utilizarea unor indici de inflaţie mai mari decåt cei stabiliţi şi comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică Bucureşti, pentru care au fost calculate majorări de întårziere în sumă de 12.000 lei.
Inspectorii Curţii au mai constatat şi deducerea în mod nelegal a taxei pe valoarea adăugată (TVA) - 4.817.000 lei, la Direcţia Apelor Argeş Vedea şi 287.000 lei la Direcţia Apelor Prut Iaşi.
sursa http://www.curentul.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one